วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563

ชื่อโครงงาน Pfor you
ชื่อทีม Dream
สมาชิก นางสาวนพรัตน์ ครุฑนาค
ชั้นม.5/3 เลขที่9